ଲେଖାସମୂହ ବାବଦରେ ରାଇଜିଙ୍ଗ ଭଏସେସ (କେବେ ଠାରୁ) ଜୁନ, 2017

ଅଧିକ ନାରୀ ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କମାନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଇକିମୁହେରେସ ଚାହାନ୍ତି

ଉଇକିପିଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ବାବଦରେ ଚିନ୍ତିତ ଆମେ କିଛି ଉଇକିପିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଆମେ...ଲିଙ୍ଗଗତ ଓ ଚଳଣିଗତ ଫାଙ୍କ...କମାଇବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ।